mora-orsa-logo

Vattenskyddsområden

Inom Mora kommun finns sju vattenskyddsområden. De ligger i Heden, Riset, Venjan, Risa, Siknäs, Garsås och Gesunda. I Orsa kommun finns fyra vattenskyddsområden. De ligger i Boggas, Fryksås, Grönklitt och Torsmobron.
 
Åtgärder kan kräva tillstånd eller vara förbjudna
För dig som bor eller har verksamhet inom vattenskyddsområdet gäller hårdare krav för allt som kan innebära en risk för förorening av vattentäkten. Samhällsintresset att skydda dricksvattnet är högre än den enskildes rätt att göra vad de vill på sin mark. För att ta reda på om din bostad eller verksamhet ligger inom ett vattenskyddsområde kan du höra av dig till miljökontoret eller till Nodava AB, huvudmannen.
 
Vissa åtgärder är förbjudna och andra kräver tillstånd. Det kan handla om hantering och förvaring av kemikalie, gräv- och schaktarbeten, uppställning av fordon, spridning av bekämpningsmedel, borrning med mera.
 
Vattenskyddsföreskrifterna hittar du under relaterad information. Blanketter för ansökan enligt vattenskyddsföreskrifterna håller på att tas fram. Under tiden kan ni skriva en redogörelse för aktiviteten och miljökontoret kommer sen kontakta er för eventuella kompletterande frågor. I vattenskyddsföreskrifterna kan du läsa vilka verksamheter eller åtgärder som kräver tillstånd.
 
Handläggningstid för vattenskyddsärenden
Mindre ärenden tar cirka två veckor att handlägga och större ärenden kan ta upp till tio veckor. Innehåller inte din ansökan det som krävs för att fatta beslut kommer du att bli kontaktad för komplettering. Ibland blir det också aktuellt att komma ut och titta på plats.
 
Tillsyn av vattenskyddsområden
Det är länsstyrelsen som är ansvarig för tillsynen enligt vattenskyddsföreskrifterna och Nodava AB är huvudman för de vattentäkter som har skyddsområden.
 
Skyddsområden skyddar vårt viktigaste livsmedel
Dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel. Vatten kan tas från grundvatten (nere i marken) eller ytvatten (åar eller sjöar).
 
För att skydda dricksvattnets kvalitet kan huvudmannen för vattentäkten ansöka hos länsstyrelsen (eller hos kommunen) om att fastställa ett vattenskyddsområde med tillhörande föreskrifter. Skyddsområdet ska helst omfatta hela det område dricksvattnet kommer ifrån.
 

Vattenskyddsföreskrifter

Elisabeth Åkärbjär
miljöinspektör
Tfn 0250-55 22 74
elisabeth.akarbjar@orsa.se

Miljökontoret
Tfn 0250-55 21 57
miljokontoret@orsa.se

Vattenskyddsföreskrifter

Mora
Heden
Riset
Venjan
Risa
Siknäs
Garsås
Gesunda

Orsa
Boggas
Fryksås
Grönklitt
Torsmobron

Senast ändrad den 22 februari 2016