den 19 januari 2019
Dagens namn: Henrik
Orsa kommun - helt enkelt!

Forum Orsa

För att underlätta för dig som vill genomföra ett evenemang, ha hjälp med nyetablering eller utveckling av din befintliga verksamhet finns Forum Orsa.

Forum Orsa är ett samarbete mellan kommunens förvaltningar som går ut på att göra det enklare för dig som kund att få svar på dina frågor. Målsättningen är att du som kund hos kommunen i det första skedet bara ska behöva ta kontakt med en enda person, som hjälper dig att ordna möten och kontakter med rätt människor inom kommunens förvaltningar.

Hur går det till i praktiken?
Börja med att kontakta någon av våra kontaktpersoner. Efter det inledande samtalet kallar din kontaktperson till ett möte med dig och de personer som berörs av ditt ärende. Du får då prata med alla berörda förvaltningar vid ett och samma tillfälle. Behöver du sen mer information kan du direkt boka tider för ytterligare samtal med rätt personer.

Välkommen att höra av dig!

Kontaktpersoner Forum Orsa

Klaus Csucs Näringslivskontoret 55 21 18
Elisabeth Åkärbjär Miljökontoret 55 22 74
Annica Edstrom Miljökontoret 55 23 17
Per-Erik Jonsson Räddningstjänsten 55 21 93
Lena-Stina Bjorklund Nodava 55 27 20
Rolf Larsson Stadsbyggnadsförvaltningen 262 56
Ulla Bjorklund Stadsbyggnadsförvaltningen 262 70
Marie Ingels Omsorgen 55 23 64
Mattias Scandola Lärande 55 22 10


Kort beskrivning av Förvaltningarna

Näringslivskontoret
Vi erbjuder kvalificerad och kostnadsfri service till blivande och befintliga företagare om nyföretagande, etablering, lokaler, investeringar, nybyggnationer, mötesplatser, finansiering, projektrådgivning samt kontakt med andra kommunala förvaltningar med mera. Vi ansvarar för kommunens del i utveckling av besöksnäringen. Vi arbetar också med landsbygdsutveckling.

Miljökontoret
Arbetar för att skydda människors hälsa, säkerställa god livsmedelshygien, enskilda avlopp, bevara den biologiska mångfalden, främja hushållning av naturresurser och förhindra utsläpp som förorenar luft, mark eller vatten.

Fritids- och servicekontoret
Har ett samordnande ansvar för lokalförsörjning till kommunens olika verksamheter, gator, vägar, parker och fritidsverksamheten samt bevakar trafiksäkerheten i kommunen.

Räddningstjänsten
Räddningstjänsten i Orsa har som huvuduppgift att arbeta för att hindra och begränsa skador på människor, egendom och miljön.
Skadeförebyggande arbete sker genom att utföra tillsyner enligt lagen om skydd mot olyckor, tillstånd och tillsyn av brandfarlig vara, samråd vid ny- och om/tillbyggnader m.m.

Mätning av servicen i Orsa kommuns myndighetsutövning
Orsa kommun har gått med i mätningen Insikt (tidigare benämnd Löpande Insikt) som arrangeras av kommunernas organisation SKL. Att Orsa deltar i mätningen innebär att kommunen, näringslivet och invånare i Orsa, från och med 2019, kommer att få resultat på hur servicen inom våra myndigheter upplevs. Resultaten kommer att synas i en årlig kommunjämförelse som SKL gör. I april kommer den jämförelse som bygger på enkänter för år 2018, och då kommer Orsa att finnas med. Servicen mäts med hjälp av enkäter som skickas ut till företag och privatpersoner som haft ärenden med kommunens myndigheter.
De myndighetsområden som kommer att mätas är brandskydd, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll samt serveringstillstånd.

För frågor om undersökningen kontakta:
Joakim Larsson, utredare Orsa kommun
joakim.larsson@orsa.se
0250-55 21 14

Nodava
NODAVA ansvarar för verksamheterna allmänt vatten och avlopp samt hushållsavfall och återvinning.

Stadsbyggnadsförvaltningen
Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa arbetar i huvudsak åt kommunstyrelsen och byggnadsnämnden. På kontoret handläggs och bereds alla ärenden som skall prövas av byggnadsnämnden. På uppdrag av kommunstyrelsen gör vi olika planeringsarbeten som översiktsplaner, detaljplaner mm. Kontoret ansvarar också för bostadsanpassning och GIS.

Omsorgen
Omsogren ansvarar för äldreomsorg, omsorg om personer med funktionshinder, försörjningsstöd och stöd till barn, ungdomar, familjer och vuxna. För de som bor i särskilt boende tillkommer hälso- och sjukvårdsansvar upp till sjuksköterskenivå, samt rehabilitering. Omsorgen ansvarar även för serveringstillstånd enligt alkohollagen.

Lärande
Verksamheten har i uppgift att vara en sammanhållande och styrande länk mellan utskottet för Lärande och Orsas skolor, förskolor, elevhälsa, fritidsverksamhet och musikskola.

Senast ändrad den 20 december 2018
Sidan underhålls med webKontroll från Daladatorer