LEADER

Att arbeta med landsbygdsutveckling och med LEADER-metoden som verktyg innebär att allt arbete utgår från lokala förutsättningar och lokala initiativ, med förankring och samarbete i bygden.

LEADER-metoden skapar nya samarbetskulturer och nya forum där människor, som kanske aldrig annars skulle ha träffats, möts för att diskutera det gemensamma utvecklingsarbetet. Arbetet i partnerskapet (ideell, offentlig och privat aktör tillsammans) innebär att ny kunskap tillförs alla parter. Partnerskapet representeras också i den styrelse, LAG, som är ansvarig för att bereda och besluta om projekt.

Nu är arbete igång med lokalt ledd utveckling genom Leadermetoden. Jordbruksverket har presenterat sin uppdaterade tidplan, utifrån den finns Dalälvarnas tidplan: tidplan_2016_uppdaterad_160111.docx
Det är två beslutsmöten per år. DUO (Dalälvarnas utvecklingsområde) kommer att arbeta med årsbudget, vilket innebär att det inte är ”först till kvarn” som gäller.
Utöver beslutsmötena kommer det att finnas två paraplyprojekt årsvis som ger möjlighet att söka för ”mindre” insatser. Inriktningen på paraplyprojekten kommer att beslutas av LAG i april 2016 och det blir möjligt att söka pengar genom ett förenklat ansökningsförfarande från den 12 maj. Mer information om projektens inriktning kommer att läggas ut på DUO:s hemsida vartefter www.duodalalvarna.com
Så här skriver verksamhetsledare Christina Lindfors om den senaste informationen från Jordbruksverket att det är öppet för ansökningar:
Viktigt att notera är att det är ansökningsdelen som öppnar idag! Handläggningssystemet är ännu inte öppnat vilket innebär att vi inte kommer kunna granska era ansökningar förrän i mitten av mars. För aktuell information ber jag er besöka Dalälvarnas Utvecklingsområde på Facebook där ni får löpande information om tidplan. 

I februari månad 2016 är det informationsmöten i respektive kommun. För Orsa, se kalendarium. Förseningen med information beror på Jordbruksverkets försenade arbete med e-tjänst för ansökningsförfarande.

Landsbygdsprogrammet, Länsstyrelsen

http://www.lansstyrelsen.se/dalarna/Sv/lantbruk-och-landsbygd/landsbygdsutveckling/landsbygdsprogrammet-2014-2020/Pages/default.aspx

Landsbygdsprogrammet, Jordbruksverket

http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/landsbygdsutveckling.4.5abb9acc11c89b20e9e8000321.html

 

Sidan underhålls med webKontroll från Daladatorer