mora-orsa-logo

Störningar

Miljönämnden handlägger klagomål enligt miljöbalken med syfte att undanröja olägenheter av betydelse för människors hälsa eller miljö. En anmälan kan till exempel handla om vedeldning, buller från fläktar och restauranger, höga ljudnivåer, tobaksrök, mögel i badrum, låg temperatur, dålig ventilation, eller liknande frågor som rör inomhusmiljön i bostäder och offentliga lokaler. Det kan också röra störningar utomhus på exempel tomtmark.
 
Vad är olägenhet?
Den störning som du upplever ska utgöra en olägenhet för människors hälsa eller miljön. I miljöbalken definieras olägenhet för människors hälsa som en "störning som enligt medicinsk eller hygienisk bedömning kan påverka hälsan menligt och som inte är ringa eller helt tillfällig". Störningen ska pågå i nuläget. Klagomål på störningar som tidigare pågått men numera upphört handläggs inte.
 
Kontakta din fastighetsägare eller den som stör
För att miljökontoret ska påbörja handläggningen av ditt klagomål ska du normalt nyligen ha kontaktat och påpekat störningen för din fastighetsägare eller den person, alternativt den verksamhetsutövare, som orsakar störningen. Fastighetsägaren eller den som stör bör ha fått rimlig tid för att utreda problemet och vidta åtgärder. Får du ingen hjälp trots att du har kontaktat ansvarig person kan du fylla i blanketten Anmälan om störning och skicka den till miljönämnden.
 
Blankett för anmälan av störning
För att ett ärende ska kunna handläggas och följas upp krävs att du noggrant och så långt som möjligt fyller i blanketten för "anmälan av störning". Om blanketten saknar viktiga uppgifter för handläggningen av ärendet skickas den tillbaka för komplettering, vilket fördröjer handläggningen av ärendet. Vid anmälan av störning kommer en kopia på denna blankett att skickas till fastighetsägaren/verksamhetsutövaren/den störande för kommunicering.
 
Anonyma klagomål
Anonymt klagomål kan innebära att ditt klagomål inte kan handläggas. Detta med anledning av att det inte går att juridiskt driva ett sådant ärende om vi inte kan påvisa det faktiska förhållandet att någon är störd, till exempel anonymt klagomål på grannes vedeldning. Om du väljer att vara anonym får du ingen information om vad som händer i ärendet eller om ärendet lämnas utan åtgärd och avslutas.

Kontakta oss

Susanne Brus 
miljöinspektör
Tel: 0250-55 21 37
susanne.brus@orsa.se

Miljökontoret
Tel: 0250-55 21 57
miljokontoret@orsa.se

Blanketter

Anmälan om störning

Senast ändrad den 7 juni 2018