mora-orsa-logo

Kemikalier

Det är du som företagare som ansvarar för att kemikalierna hanteras på ett säkert sätt och att utsläppen från verksamheten inte skadar människors hälsa och miljön.

Alla tillståndspliktiga och anmälningspliktiga verksamheter ska ha samtliga kemiska produkter som används i verksamheten angivna i en förteckning. Det ska även finnas säkerhetsdatablad för alla märkningspliktiga kemikalier som används i verksamheten. Säkerhetsdatabladen kan du få av din leverantör.

Kemikalier som är skadliga för människors hälsa eller miljön ska bytas ut mot mindre farliga där så är möjligt. För att göra den bedömningen kan du använda kemikalieinspektionens Prioriteringsguiden - PRIO eller Reach-förordningen.

 

Förvaring av kemikalier

Kemikalier måste förvaras på ett säkert sätt. Lagringsplatsen ska vara tät och utformad så att spill och läckage lätt kan upptäckas och samlas upp. Risken för att kemikalier når omgivande mark, vattendrag eller avloppsbrunnar måste förebyggas. Kemikalierna bör också placeras på ett sätt som är bra ur logistisk synpunkt.

Påkörningsskydd bör finnas om det finns risk för att kemikalier kan köras på. Skyddsutrustning och tydliga rutiner måste finnas för att förebygga spridning i händelse av spill och läckage. Exempel på skyddsutrustning är tätting, skyddsduk eller filter för dagvattenbrunnar, absorptionsmedel och länsar. Giftiga ämnen måste förvaras i låst och ventilerat utrymme.

Kontakta oss

Annica Edström, miljöinspektör
Tfn 0250-55 23 17
annica.edstrom@orsa.se

Miljökontoret
Tfn 0250-55 21 57
miljokontoret@orsa.se

Länkar

Kemikalieförteckning exempel

Kemikalieförteckning excel

Kemikalieförteckning PDF

 

 

Senast ändrad den 8 december 2015