mora-orsa-logo

Oljeavskiljare

Olja är så giftigt, att det även vid mycket låga koncentrationer kan orsaka skador som kan ge både kort- och långsiktiga effekter i våra reningsverk och vattenmiljöer.

Eftersom kommunens avloppsreningsverk är anpassade för att ta hand om och rena avloppsvatten av hushållskaraktär behöver oljeavskiljare installeras där det finns risk att spill- eller dagvatten tillförs olja.

Nedan följer några exempel där avskiljning behövs:

  • Bensinstationer
  • Tvätthallar för fordon
  • Verkstäder
  • Garage
  • Större parkeringsplatser

 

Val av oljeavskiljare
Det finns många olika typer av oljeavskiljare men gemensamt för dem är att de fungerar efter principen att olja är olösligt i vatten och har en lägre densitet än vattnet. När spillvattnet passerar genom avskiljaren sjunker slam och tyngre partiklar till botten medan oljan lägger sig på ytan. I oljeavskiljaren bildas en form av skiktning där det bara är spillvattnet som rinner vidare ut till ledningsnätet.

För att kunna välja avskiljningsteknik är det viktigt att veta vilken form av olja som tillförs vattnet (fri-, emulgerad eller helt löst olja). En klass II- avskiljare kan endast avskilja fri olja, dvs. olja som inte påverkats av högtryckstvätt eller tvättmedel. Klass I- avskiljare klarar att avskilja emulgerad olja, dvs. emulsion som uppstått genom användning av högtryckstvätt och/ eller tvättmedel.

En godkänd oljeavskiljare ska vara utformad enligt standarden SS-EN 858-1 och den ska dimensioneras enligt standarden SS-EN 858-2. Standarden finns att beställa på SIS.se

Inför installation
Innan en avskiljare installeras ska bygganmälan lämnas in till kommunens bygglovsavdelning. Kontakta NODAVA AB och oss på miljökontoret för att få veta vilka krav som ställs vid aktuell fastighet och verksamhet.

Tömning och kontroll
En oljeavskiljare kräver regelbunden tillsyn och tömning för att den ska fungera och det är fastighetsägaren alternativt verksamhetsutövaren som är ansvarig för anläggningens skötsel och underhåll.

För att säkerställa att olja inte följer med vattnet ut behöver slam- respektive oljenivåer kontrolleras regelbundet. Journal för tillsyn och skötsel av oljeavskiljare finns att hämta här.

Oljeavfall från en oljeavskiljare klassas som farligt avfall är det endast företag som har tillstånd från Länsstyrelsen att transportera farligt avfall som får anlitas för tömning och transport av avfall från oljeavskiljaren. För att upprätthålla funktionen på oljeavskiljaren ska den återfyllas med vatten efter tömning.

Kontakta oss

Mia Bergman, miljöinspektör
Tfn 0250- 55 24 24
mia.bergman@orsa.se

Miljökontoret
Tfn 0250-55 21 57
miljokontoret@orsa.se

Länkar

SIS.se

Journal för tillsyn och skötsel av oljeavskiljare

Senast ändrad den 18 januari 2016