mora-orsa-logo

Att elda avfall

När man ska elda är det viktigt att ta reda på vad som gäller för att undvika att djur, natur och människor kommer till skada. Att elda avfall hemma är enligt lag förbjudet och kan leda till en polisanmälan. Det enda undantaget är trädgårdsavfall, det vill säga det som växt i din trädgård och som inte utnyttjas för kompostering. Att öppet elda upp avfall bryter mot god hushållning av våra naturresurser då energin i avfallet går förlorad.

Risker med eldning av avfall 
När man eldar avfall, oavsett om det sker i fat eller direkt på marken utomhus eller i egen villapanna, frigörs och bildas en rad skadliga ämnen. Det påverkar inte bara miljön negativt utan leder också till att man utsätter sig själv och sin omgivning för olika hälsorisker. Bland annat genom inandning av rök men också via mat eller dricksvatten eftersom de skadliga ämnena lagras i mark och vatten. Dessutom uppfattas ofta eldningen som störande, då den illaluktande röken utgör en direkt olägenhet.

Att avfall får eldas i värmeverk beror bland annat på att de är utrustade med särskilda filter som renar rökgaserna samt att askan och filtren tas om hand som farligt avfall. Dessa anläggningar utför även regelbunden provtagning.

undefined           undefined 
Så här kan otillåten eldning se ut. Här eldas flera otillåtna material som plast, byggmaterial och metal.

Hur ska jag elda?
Om du tänker elda trädgårdsavfall måste eldningen alltid ske så att det inte på något sätt medför skada för människors hälsa eller miljön, till exempel genom störande rök som blåser in till grannen. Det händer ofta att eldning av trädgårdsavfall ger illaluktande rök. Prata med dina grannar först! Se även till att inga smådjur som t.ex. igelkottar bor i den rishög du tänkt elda.

Eldning får aldrig ske i strid mot gällande brandföreskrifter, för mer information klicka här Tillfällen då det inte råder eldningsförbud är det tillåtet att på eget ansvar elda torrt trädgårdsavfall som inte kan utnyttjas för kompostering. För information om eldningsförbud i Dalarna se www.dalarna.se/brandrisk

undefined 
Så här kan en tillåten eldning se ut. Här eldas endast tillåtet avfall, alltså trädgårdsavfall som ris och kvistar.

Hur påverkas hälsan och miljön när olika material eldas? 
Klicka på länkarna för att läsa mer om hur hälsan och miljön påverkas när olika material eldas.

Kontakta oss

Miljökontoret
Telefon: 0250-55 21 57
miljokontoret@orsa.se

Länkar

Brandkåren

Vad ska jag göra med mitt avfall?

 

 

Senast ändrad den 5 april 2018