mora-orsa-logo

PCB - inventering och sanering

PCB (polyklorerade bifenyler) är en samling miljögifter som bland annat kan påverka immunförsvar och fortplantning negativt. Användningen av PCB förbjöds 1972, men finns fortfarande kvar i miljön på grund av dess kemiska stabilitet och långa nedbrytningstid. PCB kan finnas i fogmassor, isolerrutor, kondensatorer samt i vissa plastbaserade golv, s.k. acrydurgolv. Resultatet från undersökningar med PCB-haltiga fogmassor/golvmassor visar att luft och mark utanför husen kan innehålla PCB i höga koncentrationer. Det är viktigt att ytterligare spridning av PCB förhindras och därför angeläget att åtgärda de källor som är kända.

Ny lagstiftning

Den 1 mars 2007 trädde en ny förordning om PCB i kraft, Förordningen (2007:19) om PCB m.m. Förordningen omfattar bland annat byggnader uppförda eller renoverade mellan 1956 och 1973 förutom en- och tvåbostadshus. Alla som äger en fastighet som omfattas av förordningen ska inventera förekomsten av PCB i fogmassor, golvmassor, isolerrutor, kondensatorer och annan utrustning som kan innehålla PCB. För fog- och golvmassor finns krav på sanering. Övriga produkter, varor och utrustningar ska märkas upp så att det tydligt framgår att de innehåller PCB.

Inventering av PCB

Inventering av PCB ska ske i alla fastigheter som är byggda eller renoverade mellan åren 1956-1973 med undantag för en- och tvåbostadshus. Inventeringen ska omfatta förekomst av PCB i fogmassor, golvmassor, eller annan utrustning som kan innehålla PCB som exempelvis kondensatorer och isolerrutor. Förekommer mjuka fogmassor och golvmassor ska prover skäras ut och analyseras på laboratorium. Om PCB påträffas i halter över 500 mg/kg (500 ppm = 0,05 viktsprocent) ska en handlingsplan med tidplan för sanering tas fram.
Kondensatorer och isolerrutor som misstänks innehålla PCB ska märkas med etiketter för att säkerställa att utrustningen vid utbyte, renovering eller skrotning tas om hand på rätt sätt. Resultatet från inventeringen ska redovisas till miljökontoret oavsett om PCB påträffas eller inte. Redovisningen ska ske genom särskilda blanketter som du hittar till höger på den här sidan och även under avdelningen blanketter som du hittar i vänsterspalten.

Sanering av PCB

Om inventering och provtagning av fog- och golvmassor påvisar PCB-halter över 500 ppm (500 mg/kg) ska sanering ske. Om halterna av PCB ligger mellan 50-500 ppm kan sanering ske i samband med renovering eller rivning. Anmälan om sanering av PCB ska ske till miljökontoret senast 3 veckor innan åtgärden påbörjas. I anmälan ska bland annat framgå vilken fastighet som ska saneras, mängden PCB samt vilka försiktighetsmått som ska vidtas. Fastighetsägaren ansvarar för att saneringen genomförs på bästa sätt med hänsyn till miljön och människors hälsa. Det är därför viktigt att anlita ett saneringsföretag med dokumenterad kunskap och erfarenhet av PCB-sanering. PCB-haltigt avfall klassas som farligt avfall och ska hanteras enligt de särskilda regler som finns för detta. Detta gäller även isolerrutor och kondensatorer som innehåller PCB.

Senast ändrad den 30 december 2016