mora-orsa-logo

 

Värmepumpar

Att installera en värmepump kan vara en fördel både för miljön och för din ekonomi. Men värmepumpar påverkar dock omgivningen, t ex när det handlar om grundvattnet. Placeringen av anläggningen är också viktig för att minska påverkan på omgivningen.

Värmepumpar ska anmälas till miljönämnden innan de installeras. Olika värmepumpssystem har olika fördelar, men generellt kan man säga att värmepumpar är både driftsäkra och har lång livslängd.

Några av nackdelarna kan vara att bergvärmepumpen kan vara en kostsam investering på grund av borrning och att jordvärmepumpen kräver stora ytor i din trädgård.

Kommunens energirådgivare kan ge dig mer information om vilken sorts värmepump som kan passa just ditt hus. Du kan även läsa mer om värmepumpar på Svenska Värmepumpföreningens hemsida.

Blankett hittar du i till höger på den här sidan eller i blankettarkivet till vänster här på sidan.

Anmälan av installation av värmepump

Installationen av din värmepump kan leda till oönskade miljöeffekter i närmiljön och få konsekvenser för dricksvattenförsörjningen i närområdet. För att motverka sådana skador

krävs att den som vill installera en värmepump, för utvinning av värme eller kyla ur mark, yt- eller grundvatten, först anmäler det till miljökontoret. Installation av värmepumpen får starta först när ni fått ett beslut, eller efter 6 veckor efter att anmälan inkommit till miljökontoret. Innan miljönämnden fattar sitt beslut skickas ärendet först på remiss till huvudman för vatten och avlopp och ibland till andra intressenter så som länsstyrelsen.

Om en värmepumpsanläggning inrättas utan att en anmälan gjorts, ska en miljösanktionsavgift tas ut på 1000 kronor (enligt 3 kap. 2 § 2 p. Förordning (2012:259) om miljösanktionsavgifter).

En karta med följande uppgifter ska bifogas anmälan:

1. Fastighetens läge
2. Vattentäkter, avloppsanläggningar och energibrunnar inom 100 m
3. Läge för borrhål eller köldbärarkrets i mark/vatten
4. Kopia på överenskommelse med annan markägare

Ansökan inom skyddsområde för vattentäkt

Generellt ges avslag för ansökan av värmepump inom vattenskyddsområde på grund av risken att förorena dricksvattnet. Det finns speciella regler för varje specifikt vattenskyddsområde. Du kan läsa mer om vattenskydd och vilka föreskrifter som gäller för de specifika områdena på vår hemsida eller kontakta miljökontoret för mer information. 

Avgift

För hantering av anmälan/tillstånd har kommunen rätt att ta ut avgift. Avgiften för handläggning av anmälan avseende inrättande av värmepumpsanläggning är 1 850 kr, om tillståndet rör vattenskyddsområde är avgiften 3 700 kr.

Information

Du är som sökande ansvarig för att inga oönskade miljöeffekter uppstår i samband med installationen. Tänk på att du har ansvaret för att skydda grannarnas vattentäkter och för att ersätta eventuell skada på dessa. Informera grannarna om den planerade borrningen. Därför är det viktigt att anmälan lämnas komplett ifylld i god tid och att du får miljökontorets beslut innan installationen sker.

Frågor om anmälan och regler kan ställas till miljökontoret. Frågor som rör värmeanläggningars teknik, effektivitet och ekonomi kan ställas till kommunens energirådgivare.

Borrhålets placering

Kontrollera om och var det finns värmepumpsanläggningar intill din tomt och var borrhålen i så fall är placerade. Enligt SGU bör avståndet mellan två skilda borrhål vara minst 20 meter för att anläggningen ska ge full effekt. På detta sätt kan du själv kontrollera var du har möjlighet att placera ett eventuellt borrhål. Borrhålet bör inte placeras närmare än 10 m från tomtgräns utan grannarnas medgivande.  Det är också bra att i tidigt skede informera dina grannar om dina planer på att installera en värmepumpsanläggning. Om ni är flera som funderar på att skaffa värmepumpsanläggningar bör ni komma överens om en bästa lösning.

Minsta rekommenderat avstånd mellan borrad energibrunn och dricksvattenbrunn är 30 meter. Energibrunn bör lokaliseras nedströms dricksvattenanläggning för att minska risken för förorening av grundvattnet.

Rekommenderat avstånd till enskild avloppsanläggning och andra föroreningskällor är ungefär 50 meter. Energibrunn bör lokaliseras uppströms enskild avloppsanläggning för att minska risken för förorening av grundvattnet.

Borrning nära huskroppen kan skada dräneringen eller byggnaden, därför rekommenderas ett avstånd från huskroppen på minst 4 meter. Har huset källare bör säkerhetsavståndet vara större.

Installation

Innan markarbeten påbörjas skall kontroll ske att inga ledningar såsom vatten, el, tele mm kan förstöras vid markarbetena.

Borrvatten med borrkax ska avslammas före avledning till vattendrag eller dike, alternativt infiltrering i mark. Borrkax eller vatten från borrhålet får inte ledas direkt ut i vattendrag då det kan förorena miljön.

För installation, reparation och omhändertagande av köldmedium mm gäller bestämmelserna i Köldmediekungörelsen (SNFS 1992:16). Endast ackrediterad firma får utföra ingrepp i köldmediekretsen. Anläggningens köldmedium och köldbärare ska omhändertas som farligt avfall då anläggningen repareras eller tas ur bruk. Anmälan ska då göras till miljökontoret.

Enligt köldmediekungörelsen (SNFS 1992:16) ska köldmedieanläggningar med mer än 3 kg köldmedium årligen kontrolleras av ackrediterat serviceföretag

Innan anläggningen tas i bruk bör köldbärarkretsen täthetsprovas. Köldbärarkretsen får då inte innehålla köldbärarvätska, endast vatten eller luft.

Kollektorslangen bör vara dimensionerad för ett tryck av minst 600 kPa. Slangar från borrhål till byggnad bör skyddas med avgrävningsskydd.

Fastighetsägaren ska vid överlåtelse av fastigheten underrätta den nya ägaren om erhållet tillstånd och villkor för värmepumpen.

 

Kontakta oss

Magnus Lundberg
miljöinspektör
Tfn 0250-55 21 59
magnus.lundberg@orsa.se

Elisabeth Åkärbjär
miljöinspektör
Tfn 0250-55 22 74
elisabeth.akarbjar@orsa.se

Miljökontoret
Tfn 0250-55 21 57
miljokontoret@orsa.se

 

Blanketter

Anmälan om installation av värmepumpsanläggning

Länkar

Information från SGU

Senast ändrad den 8 januari 2018