mora-orsa-logo

Naturvård

Grundstenarna i naturvårdsarbetet är att bevara den biologiska mångfalden och skydda värdefulla naturmiljöer och kulturlandskap. Det är också viktigt att tillgodose friluftslivets behov av områden för rekreation och avkoppling.

Naturvård är både ett statligt och ett kommunalt ansvar. Naturvårdsarbetet regleras i miljöbalken med följdbestämmelser.

I det kommunala naturvårdsarbetet ingår också ansvar för kalkningsverksamheten i våra sjöar och vattendrag, tillsyn över berg-, grus- och torvtäkter samt tillsyn av vattenverksamhet som exempelvis dikningar. Arbetet omfattar också samråd i olika former om sådant som påverkar naturmiljön.

Skydd av värdefulla områden
Större områden i skogs- och kulturlandskapet skyddas som natur- eller kulturreservat. Mindre områden kan skyddas genom så kallat biotopskydd.

Kontakta oss

Olle Bylander, kommunekolog
Tfn 0250-55 21 60
olle.bylander@orsa.se

Per Ax, naturbevakare/naturvårdare
Kalkning
Tfn 0250-55 22 04
per.ax@orsa.se

Miljökontoret
Tfn 0250-55 21 57
miljokontoret@orsa.se
 

Länkar

Länsstyrelsen-Skyddad natur

Naturguiden-Orsa

Mora Outdoor

Skogsstyrelsen-Skogens pärlor

Senast ändrad den 9 januari 2018