mora-orsa-logo

Slamtömning

Ansökan
Slamtömning av såväl slutna tankar, två- och trekammarbrunnar bör ske regelbundet så att inte det efterföljande reningsstegets funktion äventyras. Efter ansökan hos miljönämnden kan dispens från kravet på årlig tömning medges om belastningen är låg.

Krav på slambrunn
För att förlängt hämtningsintervall för slamtömning ska beviljas krävs att slamavskiljaren är rätt dimensionerad. För bad-, dusch- och tvättvatten krävs tvåkammarbrunn och för WC krävs trekammarbrunn (minst 2 m3).

Information
1. Medgivande till förlängt hämtningsintervall för slamtömning gäller i sex år. Förlängt hämtningsintervall kan beviljas till maximalt vartannat år (WC-avlopp) och vart tredje år (BDT-avlopp).

2. Medgivanden gäller så länge boende- eller ägarförhållandena inte ändras.

3. Medgivanden kan återkallas om olägenheter ur hälso- eller miljöskyddssynpunkt uppstår.

Handläggning
För att få en så kort handläggningstid som möjligt är det viktigt att alla uppgifter på ansökan fylls i korrekt.
Innan miljökontoret fattar sitt beslut skickas ärendet för yttrande till huvudman för vatten och avlopp (NODAVA AB).

Avgift
Handläggningskostnaden för dispensansökningar vad gäller slamtömning är 900 kronor.

Kontakta oss

Mia Bergman, miljöinspektör
Telefon: 0250-55 24 24
mia.bergman@orsa.se

Miljökontoret
Telefon: 0250-55 21 57
miljokontoret@orsa.se

Länkar

NODAVA AB

Blanketter

Ansökan om dispens från årlig slamtömning

Anmälan om eget omhändertagande av avfall från enkild avloppsanläggning och torrtoalett 
 

Senast ändrad den 7 juni 2018