mora-orsa-logo

Radon

Radondosor för långtidsmätning

Radongas kan bara upptäckas genom mätning
Radongas går inte att förnimma på något sätt. Man kan bo i ett hus med höga halter av radongas inomhus utan att ana det. Det finns bara ett sätt att få kunskap - att mäta!
Radongasen kan komma från marken, från vattnet eller från byggnadsmaterialet.

Hur mäter man?
Radonhalten i bostaden mäts under vinterhalvåret. Spårfilmsdosor placeras ut i rum där du vistas mycket. Mätning ska göras under minst två månader. Därefter sänds dosorna in för utvärdering. Svar kommer efter några veckor.
Om det visar sig att radonhalten är hög - mer än 200 Bq per kubikmeter luft - rekommenderas åtgärder för att minska radonhalten.

Beställ mätning

Radon i dricksvatten
Det är ovanligt med höga radonhalter i kommunalt hushållsvatten. Men vatten från bergborrade brunnar eller från kallkällor kan innehålla radon. Om du har en egen vattentäkt kan det vara bra att låta undersöka radonhalten i dricksvattnet.

Hälsorisker
Förhöjda radongashalter inomhus kan orsaka lungcancer. Risken ökar om man är rökare.
Den största hälsorisken med radon i hushållsvatten härrör från inandning av radon från vattnet till inomhusluften.

Åtgärder och bidrag
Beroende på om radonet kommer från mark, vatten eller byggnadsmaterial krävs olika åtgärder för att sänka radonhalten. Läs mer om hur det går till på Boverkets hemsida, se länk till höger. Tidigare gick det att söka bidrag för radonsanering men enligt ett beslut från regeringen har nu bidraget för radonsanering upphört. Efter 31 december 2014 går det därför inte längre att ansöka om radonbidrag. Det går dock fortfarande att få rotavdrag i form av en skattereduktion för halva arbetskostnaden vid en radonåtgärd. 

Kontakta oss

Susanne Brus, miljöinspektör
Tfn 0250- 55 21 37
susanne.brus@orsa.se

Beställning av mätdosor kan göras i formulären till vänster på sidan.
Om du behöver hjälp med din beställning är du välkommen att kontakta miljökontoret:
Tfn 0250-55 21 57
miljokontoret@orsa.se

Länkar

Boverkets Radonguide

Folkhälsomyndighetens allmänna råd om radon inomhus

Strålsäkerhetsmyndigheten

Länsstyrelsen -lista på radonutredare 

Ackrediterade laboratorium

Senast ändrad den 30 augusti 2016