mora-orsa-logo

Förorenade områden

Ett område är förorenat när mark, grundvatten, sediment eller byggnader innehåller förhöjda halter av miljöfarliga ämnen. Föroreningar kan komma från många typer av verksamheter, exempelvis sågverk, bensinstationer och kemtvättar och innebära risker både ur hälso- och miljösynpunkt.

Om du tänker köpa en fastighet, göra markarbeten eller har planer på att avveckla din verksamhet är det viktigt att du först tar reda på om marken är förorenad.              

Mer information hittar du här i broschyren "Att äga, köpa eller sälja en förorendad fastighet - ditt ansvar"


Inventering

Inventering av förorenade områden sker över hela landet. Sammanlagt har ca 80 000 potentiellt förorenade områden identifierats. Inventering av dessa områden sker systematiskt enligt Naturvårdsverkets metod för inventering av förorenade områden (MIFO). Målet är att föroreningsproblemet i sin helhet är löst senast år 2050. 


Upplysningsskyldighet och anmälningsplikt

Den som äger eller brukar en fastighet ska genast upplysa miljökontoret om det upptäcks en förorening som kan orsaka miljöskador eller hälsoproblem.
En anmälan om saneringsåtgärd ska skickas till miljökontoret minst sex veckor innan arbeten eller undersökningar påbörjas i förorenade områden.


Akuta utsläpp

Om det sker ett utsläpp till miljön ska du omgående kontakta räddningstjänsten, telefonnummer 112. Räddningstjänsten arbetar för att minska risken för akuta miljöskador.
Vid en olycka kan akuta saneringsåtgärder behövas. Upplys då miljökontoret muntligt om vad som hänt och kom överens om vilka åtgärder och kontroller som ska göras. Lämna därefter in en skriftlig anmälan och redovisning till miljökontoret.


Ansvar för sanering

Reglerna kring markförorening styrs av miljöbalken. Utgångspunkten är att den eller de verksamhetsutövare som har orsakat föroreningen är ansvariga för att sanera det förorenade området.
I andra hand kan fastighetsägare bli ansvariga för efterbehandlingen, om man förvärvat en förorenad fastighet efter 1 januari 1999 (då miljöbalken kom) och känt till föroreningen alternativt borde ha upptäckt den.

Ansvaret omfattar både det område som ursprungligen förorenats och områden som föroreningarna eventuellt spridits till.

 

Kontakta oss

Irene Lilja,
miljöinspektör
Tfn 0250-55 21 09
irene.lilja@mora.se

Miljökontoret
Tfn 0250-55 21 57
miljokontoret@orsa.se

Länkar

Länsstyrelsen

Naturvårdsverket

Senast ändrad den 7 juni 2018