Heltid som norm i Orsa

I det centrala kollektivavtalet (HÖK 20) mellan Sveriges kommuner och regioner (SKR) och Svenska Kommunalarbetarförbundet (Kommunal) framgår att alla arbetsgivare ska planera för hur andelen medarbetare som arbetar heltid ska öka.

Undersköterska som visar sig stark. Foto.

Personalen är vår viktigaste resurs

Protokollsanteckningen från kollektivavtalet som är vägledande säger följande:

”För att stödja arbetet med kompetensförsörjning ska centrala parter gemensamt arbeta för att andelen medarbetare som arbetar heltid ökar. Målsättningen är att tillsvidareanställning på heltid ska var det normala vid nyanställning och att redan tillsvidareanställda medarbetare i högre utsträckning ska arbeta heltid”.

Orsa kommun har sedan 2017 arbetat med att utreda och skapa förutsättningar för en omställning som ska leda till att kommunen lever upp till överenskommelsen. I det senaste kollektivavtalet framgår att Heltid som norm ska vara infört senast
31 december 2024.

Det är viktigt att Orsa kommun som arbetsgivare tillvaratar den kompetens som våra medarbetare inom Kommunals avtalsområde har. Personalen är vår viktigaste resurs. Tillsammans utvecklar vi arbetet för att bedriva en verksamhet med hållbar arbetstidsförläggning och jämnare arbetsbelastning för ett långsiktigt hållbart arbetsliv.

För att möta framtida krav på välfärd är det nödvändigt för Orsa kommun att förändra arbetssätt kring bemanning och arbetsplanering. När fler arbetar mer uppstår positiva effekter för yrkenas attraktivitet, framtida kompetensförsörjning och för jämställdheten i samhället. Det medför att Orsa kommun kommer att upplevas som en attraktiv arbetsgivare.

Efter omställningen har alla tillsvidareanställda en anställning på heltid. Vid tillämpning av heltid som norm bör Orsa kommun beakta den enskildes behov och önskan om möjlighet till en lägre tjänstgöringsgrad (75 % eller 85 %) i form av partiell tjänstledighet även där det inte regleras i lag eller avtal. Ur både ekonomiskt och arbetsmiljömässigt perspektiv är det ett medarbetarvänligt stöd under omställningen. Orsa kommun ska fortsätta verka för att fler arbetar heltid.

Omställningen avses i slutändan vara kostnadsneutralt eftersom mertids- och övertidsarbete omvandlas till schemalagd ordinarie arbetstid. Omställningen medför även att kostnader för timavlönade vikarier minskar och att sjuktal förväntas sjunka på sikt.

Den 28 mars 2022 omvandlades samtliga tillsvidareanställningar inom Kommunals verksamhetsområde för Omsorgen och kostenheten till heltider, enligt det beslut som togs i Kommunstyrelsen den 12 april 2021. För övriga verksamheter omregleras tjänsterna till heltid i augusti 2024.

När medarbetare arbetar heltid i större utsträckning än tidigare är det inte säkert att personalresurserna vid varje enskild arbetsplats exakt matchar det bemanningsbehov som finns just där. Därför behövs rutiner och samarbete för hur medarbetare ska kunna arbeta på andra arbetsplatser än sin ordinarie. Heltidsarbete som norm innebär att arbetssätt måste anpassas och utvecklas.

Genom att omvandla kostnader för fyllnads- och övertid till månadsanställningar kan en ökad grundbemanning hanteras inom befintlig budgetram. Även behovet av timavlönade vikarier kommer att minska då vi i första hand täcker upp med våra egna medarbetare. Medarbetarna kommer arbeta majoriteten av sin tid i den ordinarie verksamheten, därefter täcker man upp där behov finns. Medarbetare ska kunna täcka såväl akut som planerad frånvaro.

Fördelarna med en ökad grundbemanning gör det möjligt för medarbetaren att utveckla sin kompetens samt en möjlighet för verksamheterna att använda ordinarie, utbildad och kompetent personal i högre utsträckning.

Arbetsgivaren är och vill fortsätta vara rädd om sina medarbetare så att alla mår bra och orkar jobba ett helt arbetsliv.

Heltidsarbete som norm är det mest omfattande projekt som genomförts i Orsa kommun då det berör alla verksamheter. I teorin verkar det enkelt men det handlar om att tänka nytt kring hur vi planerar och bemannar arbetsplatserna. För att lyckas med projektet måste vi skapa en balansgång mellan arbetsmiljö, verksamhet och ekonomi, vilket är en utmaning att tillgodose för Orsa kommun.

Arbetsgivarens arbetsmiljöansvar innebär att verka för en jämnare arbetsbelastning och sund arbetstidsförläggning. Det innebär att vi tittar på arbetspassens längd och antal arbetspass i rad samt att det upplevs som en jämn fördelning för alla. Vi måste följa arbetstidsregler som dygns- och veckovila, raster och fridagar. Det ger en balans mellan arbete och återhämtning vilket påverkar hälsan, säkerheten, prestationen, minnet och inlärningen.

Chefer och medarbetare samarbetar på varje arbetsplats för att planera och hantera behoven inom respektive verksamhet. Det handlar t ex om att inför varje schemaperiod se över planerad frånvaro och att medarbetare med överskjuten tid flyttas till de tider när behov finns. Medarbetarnas delaktighet och engagemang är viktigt för att vi ska lyckas.

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har tillsammans med Kommunal kommit överens om att heltid ska vara norm och att fler ska arbeta heltid.

Välfärdens behov av kompetens behöver tryggas. Samtidigt behöver välfärdssektorn erbjuda attraktiva anställningar.

Heltid som norm leder i förlängningen till minskat behov av visstidsanställningar och ökad jämställdhet.

Målet är att tillsvidareanställning på heltid är det normala vid nyanställning och att redan anställda medarbetare ska arbeta heltid i högre utsträckning än i dag.

Heltidsarbete ökar det ekonomiska oberoendet och gör att fler klarar sin egen försörjning.

När fler arbetar heltid uppstår dessutom positiva effekter för yrkenas attraktivitet, framtida kompetensförsörjning och jämställdhet

Nyheter

Pall med tre ben. Foto.

Kvalitet - Ekonomi - Arbetsmiljö

Styrgrupp
Helene Grapenson, personalchef (projektansvarig)
Marie Ehlin, kommunchef
Jesper Karlsson, verksamhetschef Omsorg
Christine Alexandersson, verksamhetschef Lärande

Projektledare
Märit Lisell Gullberg, personalstrateg

Projektdeltagare
Ellenor Smids, enhetschef Orsagården
Beatrice Johansson, enhetschef hemtjänsten
Tone Lindberg, enhetschef Lillåhem
Pia Ström, Kommunal

Senast uppdaterad: 20 november 2023