Medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS

Inom kommunen har MAS tillsammans med verksamhetschefen för hälso- och sjukvård ett lagstadgat ansvar för att kravet på hög patientsäkerhet och god kvalitet i vården tillgodoses.

Uppgiften är reglerad i hälso- och sjukvårdslagen och innebär bland annat att se till att patienten får en god och säker vård och att det finns ändamålsenliga rutiner för till exempel läkemedelshantering, läkarkontakt, hjälpmedel och delegering av hälso- och sjukvårdsåtgärder.

I uppdraget ingår även att verka för vårdens ständiga utveckling och förbättring, att utföra kvalitetskontroller, se till att rutiner finns och följs så att avvikelser utreds och att allvarliga risker och brister anmäls till Läkemedelsverket och Inspektionen för vård och omsorg (IVO), enligt Lex Maria.

Senast uppdaterad: 18 september 2023