Utskott och nämnder

Orsa kommun har en kommunstyrelse och samverkar i flera gemensamma nämnder. Under kommunstyrelsen finns fyra utskott som bereder ärenden och hanterar frågor inom verksamheterna lärande, samhälle, omsorg samt service och utveckling.

Gemensamt med Mora kommun finns en miljö- och byggnadsnämnd.

Tillsammans med Mora och Älvdalens kommuner har vi också en gymnasienämnd samt servicenämnder för IT (informationssäkerhet/informationsteknik) och löneservice samt en nämnd för gemensam social myndighetsutövning.

Utskotten och nämndernas uppdrag är att fatta beslut inom sina specialområden. Besluten ligger till grund för uppdragen till respektive verksamhet. I vissa principiellt viktigare ärenden fattas besluten av kommunstyrelsen och/eller kommunfullmäktige.

Utskottet har i uppgift att bereda strategiska frågor och de ärenden som inte bereds av andra utskott inför kommunstyrelsen.

Verksamhet kopplad till utskott
Verksamhetsområde Service- och utveckling

Verksamhetsområdeschef
Henrik Göthberg

Utskottet för samhälle ska bereda ärenden om kultur, fritid, infrastruktur, näringslivsutveckling och andra utvecklingsfrågor.

Verksamhet kopplad till utskottet
Verksamhetsområde Samhälle

Verksamhetsområdeschef
Birgitta Bogren

Utskottet behandlar frågor som rör skola och barnomsorg. Utskottet ska se till att verksamheten bedrivs enligt de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt och enligt de föreskrifter som finns i lag och förordningar.

Verksamhet kopplad till utskottet
Verksamhetsområde Lärande

Verksamhetsområdeschef
Christine Alexandersson

Utskottet bereder bland annat frågor gällande insatser för äldre och för människor med olika slags funktionshinder. Ansvaret omfattar stöd i eget boende, särskilda boendeformer, hemtjänst, ledsagarservice, dagverksamhet i olika former. För de som bor i särskilt boende tillkommer hälso- och sjukvårdsansvar upp till sjuksköterskenivå, samt rehabilitering.

Socialt riktade insatser ingår också i omsorgsutskottets ansvarsområde. Den omfattar enskilda personer, barn och familjer, ekonomiskt bistånd, pröva serveringstillstånd, vård och behandling för olika typer av skadligt bruk och beroende, familjerätt, familjerådgivning, vårdnadsutredningar etc.

Verksamhet kopplad till utskottet
Verksamhetsområde omsorg

Verksamhetsområdeschef
Jesper Karlsson

Mora, Orsa och Älvdalens kommuner har sedan 2010 en gemensam nämnd för samverkan inom gymnasieutbildning, anpassad gymnasieskola och vuxenutbildning. Gymnasienämnden beslutar inom nämndens område.

Gymnasienämnden består av elva ledamöter och Mora kommun är värdkommun för nämnden. Ordförandeskapet växlas mellan kommunerna per mandatperiod. Mora väljer fem ledamöter, Orsa och Älvdalen väljer vardera tre ledamöter.

Gymnasienämnden ska bland annat:

  • utföra kommunens uppgifter inom gymnasieutbildning, anpassad gymnasieskola och vuxenutbildning
  • följa frågor av betydelse för nämndens utveckling, verksamhetens effektivitet och ekonomiska intressen.

Förvaltning kopplad till nämnden
Gymnasieförvaltningen, Mora Länk till annan webbplats.

Förvaltningschef
Lena Rowa

Mora, Orsa och Älvdalens kommuner har sedan 2010 en gemensam nämnd för social myndighetsutövning som består av tre ledamöter och Mora är värdkommun för nämnden. Ordförandeskapet växlas mellan kommunerna per mandatperiod.

Den gemensamma nämnden ska besluta inom områdena familjerätt, rådgivning, faderskap, adoptioner, utredning och beslut enligt LSS samt utredning och beslut avseende bistånd enligt Socialtjänstlagen.

Myndighetschef

Jennifer Qvarnström

Mora kommun och Orsa kommun har en gemensam miljö- och byggnadsnämnd som består av elva ledamöter. Värdkommunen för nämnden är Mora och ordförandeskapet växlas mellan kommunerna varannan mandatperiod. Mora väljer sex ledamöter och Orsa väljer fem.

Nämnden ska bland annat:

  • ansvara för myndighetsutövning och tillsyn enligt miljöbalken och livsmedelslagen, samt andra lagar som syftar till att skydda människors hälsa och miljön
  • tillsyn och i vissa fall myndighetsutövning gällande serveringstillstånd, alkohol- och tobaksförsäljning, medicinförsäljning och automatspelsverksamhet
  • ansvara för naturvård och miljö- och hälsoskyddstillsyn som enligt beslut övertagits av kommunen från Länsstyrelsen
  • uppgifter enligt plan- och bygglagen
  • ansvara för information och bistå med expertkunskap inom verksamhetsområdet.

Förvaltning kopplad till nämnden
Miljö- och byggnadsförvaltningen, Mora

Förvaltningschef
Lena Bergman

Mora, Orsa och Älvdalens kommuner har sedan 2012 en gemensam nämnd för informationssystem och it-resurser. Nämnden består av tre ledamöter och Mora är värdkommun för nämnden. Ordförandeskapet växlas mellan kommunerna per mandatperiod.

Den gemensamma nämnden ska besluta kring gemensamma informationssystem och IT-resurser, strategisk utveckling, projekt, systemförvaltning, drift och IT-säkerhet.

Förvaltning kopplad till nämnden
IT-enheten, Mora

Verksamhetschef
Matthias Grahn

Mora, Orsa och Älvdalens kommuner har sedan 2010 en gemensam nämnd för löneområde. Nämnden består av tre ledamöter och Älvdalen är värdkommun för nämnden. Ordförandeskapet växlas mellan kommunerna per mandatperiod.

Förvaltning kopplad till nämnden
Löneservice, Älvdalen

Lönechef
Jennie Mörk

Valnämnden är ansvarig för genomförande av allmänna val.
Vart fjärde år är det val till riksdag, regionfullmäktige och kommunfullmäktige. Däremellan är det val till Europaparlamentet vart femte år och ibland folkomröstning.

Nämnden sammanträder bara i samband med val. Valnämnden fattar beslut om till exempel vallokaler och vilka röstmottagare som skall tjänstgöra under valen.

Verksamhet kopplad till nämnden
Verksamhetsområde Service- och utveckling

Kommunfullmäktiges valberedning förbereder alla val av ledamöter till kommunstyrelsen, nämnder och utskott samt val av kommunens representanter till företag och organisationer.

Senast uppdaterad: 16 april 2024