Avgifter och taxor för stöd och omsorg

Kommunen tillämpar maxtaxa. I korthet innebär det att du ska ha pengar kvar för att täcka dagliga levnadskostnader innan den kommunala avgiften kan tas ut.

Sedlar och mynt på ett träbord


Den del av din inkomst som kommunen får ta i anspråk kallas avgiftsutrymme, dock finns en maxtaxa som begränsar vad kommunen får ta betalt av dig.

Maxtaxan är 2044 kronor per månad. Maxtaxan omfattar avgifter för hemtjänst, matdistribution, trygghetslarm, dagvård och korttidsvård. I maxtaxan ingår inte avgift för matportioner eller matabonnemang


Vårdnivåer och avgifter

Nivå

Antal timmar per månad

Maximal avgift per månad

1

Upp till 1

380 kronor

2

Upp till 2

760 kronor

3

Upp till 3

1140 kronor

4

Upp till 4

1520 kronor

5

Över 4

2044 kronor

Trygghetslarm: 400 kronor per månad

Matdistribution: 370 kronor per månad
Matportioner: 55 kronor per portion

Dagverksamhet vård: 45 kronor per dag
Dagverksamhet mat: 55 kronor per portion

Tillfällig ledsagning: 100 kronor per tillfälle, max 500 kronor per mån

För de första 14 dagarna som du bor på korttidsboendet betalar du en fast avgift på 93 kronor per dag för den vård och omsorg du får. Efter den 15:e dagen betalar du en lägre avgift som är 70 kronor per dag. Avgiften ingår i högkostnadsskyddet. För måltider betalar du 146 kronor per dag.

Till exempel om du bor på korttidsboendet en dag och vill äta alla måltider betalar du 239 kronor (146 kronor + 93 kronor).

Hyra tas ut efter mer en 1 månads boende i följd på korttidsboende: 100 kr per dygn

Vårdavgift i särskilt boende: 2044 kronor per månad

Matabonnemang särskilt boende: 3 650 kronor per månad
Kostnad förbrukningsmaterial: 150 kronor per månad
Kostnad hjälpmedel: 50 kronor per månad

Hyra tillkommer.

Lunchabonnemang: 1 650 kronor per månad

Hyra tillkommer.

Boendestöd enligt Socialtjänstlagen: se vårdnivåer
Gruppbostad: Kostnad för hyra grundar sig på storleken på lägenhet.
Korttidshem: Vid vistelse på korttidshem betalas egenavgift för kost, 80 kronor per dygn.

  • Barn och ungdom ej fyllda 20 år: Avgiftsfri vård
  • Hembesök av sjuksköterska, arbetsterapeut eller sjukgymnast: 150 kronor 
  • Hjälpmedelsavgift uttas per komplett hjälpmedel inkl. tillbehör vid första utlämnandet: 150 kronor 

Vid sent avbokat eller om du inte är hemma vid besöket enligt avtalad tid tas det ut en avgift på 350 kronor.

För dig som är inskriven i Hemsjukvården och har hemtjänst, ingår hemsjukvårdsavgiften i maxtaxan enligt gällande regler.

Hjälpmedel ingår inte i maxtaxan.

För dig som inte har hemtjänst, men är inskriven i hemsjukvården, är maxavgiften: 450 kronor per månad.

Med autogiro kan du betala dina räkningar från Orsa kommun enkelt och i tid.

Pengarna dras automatiskt från ditt konto för överföring till Orsa kommun på förfallodagen.

Orsa kommun skickar alltid en räkning i god tid som talar om hur mycket du ska betala och när. På räkningen framgår att den kommer att betalas via autogiro. Om uppgifterna stämmer behöver du bara se till att det finns pengar på ditt konto dagen före förfallodagen.

Har du frågor som gäller innehållet i fakturan, det vill säga den tjänst du ska betala för, finns namnet och telefonnumret där du kan få upplysningar angivet längst ner på fakturan.

Om du vill avbryta betalningarna via autogiro eller ändra de uppgifter som du lämnat meddelar du detta skriftligen till Orsa kommun.

Blankett för anmälan om autogiro

Blanketten skickas till:
Älvdalens Kommun
Susanne Enochsson
Torget
790 90 SÄRNA

Kom ihåg att underteckna anmälan!

Senast uppdaterad: 28 januari 2019