Avgifter och taxor för stöd och omsorg

Kommunen tillämpar maxtaxa. I korthet innebär det att du ska ha pengar kvar för att täcka dagliga levnadskostnader innan den kommunala avgiften kan tas ut.

En hand bläddrar bland sedlar i olika valörer i en plånbok.

Den del av din inkomst som kommunen får ta i anspråk kallas avgiftsutrymme, dock finns en maxtaxa som begränsar vad kommunen får ta betalt av dig.

Observera att du debiteras högsta avgift för beviljade insatser tills vi får in dina inkomstuppgifter och gör då en ny beräkning utifrån inkomster och boendekostnad.

Du kan välja att inte lämna inkomstuppgifter. Någon beräkning av förbehållsbelopp eller avgiftsutrymme görs i så fall inte och du får betala upp till högsta avgift, maxtaxa, för de insatser du är beviljad.

I början av varje år skickas också en årlig inkomstförfrågan ut. Om den inte besvaras kommer vi att debitera den högsta avgiften.

Du får avgiftsbeslut hemskickat där det framgår vad din avgift blir. Där står också vilket underlag som beslutet baserats på.

Om du får ändrade insatser eller förändrad inkomst från Pensionsmyndigheten / Försäkringskassan och det påverkar din avgift, får du också ett nytt avgiftsbeslut.

Vi kommer att räkna om avgifterna utan föregående förvarning. Det beror på förändringar som Orsa kommun inte kan påverka. Det är Konsumentverkets beräkningar av hushållens utgifter, nytt prisbasbelopp, skattebestämmelser och eventuella nya regeringsbeslut.

För år 2024 är maxtaxan 2 575 kronor per månad . Maxtaxan omfattar avgifter för hemtjänst, trygghetslarm, dagvård och korttidsvård. I maxtaxan ingår inte avgift för mat.

Vårdnivåer och avgifter

Nivå

Hur ofta har du din insats

Maximal avgift per månad

1

Enstaka insats per månad

458 kronor

2

Enstaka insats per vecka

1 831 kronor

3

Fler än enstaka insatser per vecka

2 575 kronor

Trygghetslarm: 458 kronor per månad

Dagverksamhet vård: 52 kronor per dag
Dagverksamhet mat: 74 kronor per portion

Tillfällig ledsagning: Samma som hemtjänsttaxan

Vårdavgiften är 81 kronor per dygn och avgiften för mat är 149 kronor per dygn

Vårdavgift i särskilt boende: 2 575 kronor per månad

Matabonnemang särskilt boende: 4 480 kronor per månad
Kostnad förbrukningsmaterial: 201 kronor per månad
Kostnad hjälpmedel: 58 kronor per månad

Hyra tillkommer.

Avgift för flyttstädning, engångsavgift vid utflytt: 1500 kronor

Lunchabonnemang: 2 231 kronor per månad

Hyra tillkommer.

  • Boendestöd enligt Socialtjänstlagen: Avgiftsfri.
  • Tillfällig ledsagning: Se vårdnivåer.
  • Gruppbostad: Kostnad för hyra grundar sig på storleken på lägenhet.
  • Barn och ungdom ej fyllda 20 år: Avgiftsfri vård.
  • Hembesök av sjuksköterska, arbetsterapeut eller sjukgymnast: 150 kronor. 
  • Hjälpmedelsavgift uttas per komplett hjälpmedel inklusive tillbehör vid första utlämnandet: 250 kronor.  Ett högkostnadsskydd på 1 300 kr per tolvmånadersperiod infördes 1 januari 2023.

För dig som är inskriven i Hemsjukvården och har hemtjänst, ingår hemsjukvårdsavgiften i maxtaxan enligt gällande regler.

Hjälpmedel ingår inte i maxtaxan.

För dig som inte har hemtjänst, men är inskriven i hemsjukvården, är maxavgiften: 450 kronor per månad.

Med autogiro kan du betala dina räkningar från Orsa kommun enkelt och i tid.

Pengarna dras automatiskt från ditt konto för överföring till Orsa kommun på förfallodagen.

Orsa kommun skickar alltid en räkning i god tid som talar om hur mycket du ska betala och när. På räkningen framgår att den kommer att betalas via autogiro. Om uppgifterna stämmer behöver du bara se till att det finns pengar på ditt konto dagen före förfallodagen.

Har du frågor som gäller innehållet i fakturan, det vill säga den tjänst du ska betala för, finns namnet och telefonnumret där du kan få upplysningar angivet längst ner på fakturan.

Om du vill avbryta betalningarna via autogiro eller ändra de uppgifter som du lämnat meddelar du detta skriftligen till Orsa kommun.

Blankett för anmälan om autogiro , 298.8 kB.

Blanketten skickas till:
Orsa kommun
Hélène Palm
Box 23
794 21 ORSA

Kom ihåg att underteckna anmälan!

Senast uppdaterad: 18 januari 2024