Nytt särskilt boende – Slipstenen

Orsa kommun bygger ett nytt äldreboende. Boendet ska heta Slipstenen och innehålla 90 lägenheter för permanentboende och 18 lägenheter för korttidsboende. Slipstenen beräknas vara färdigt för inflytt tidigast under 2027. På den här sidan kan du följa projektet.

Äldre person som syns bakifrån, vårdpersonal lägger hand på den äldres axel.

Vad händer i projektet just nu?


  • Detaljplanen för Slipstenen antogs den 2 maj 2022 och har nu vunnit laga kraft.
  • Bygglovet är beviljat och beslutat 2 november 2022.
  • Byggprojektledare är upphandlad 23 januari 2023, och uppdraget gick till Structor Projektledning i Dalarna AB.
  • Projektet kommer att bli en utförandeentreprenad. Det innebär att vi har tagit fram färdiga bygghandlingar inför upphandlingen.
  • Upphandling av entreprenör startar i mars 2023. Förfrågningsunderlaget publiceras under vecka 11 i Mercell Tendsign.
  • Tilldelning av entreprenör beräknas till vecka 27. Kommunstyrelsen tar beslutet om att gå vidare den 5 juli.
  • Planerad byggstart för boendet är hösten 2023.
  • Beräknad inflyttning på boendet är januari 2027.

Illustration - så kan vårt nya särskilda boende se ut

Slipstenen översiktsvy av fasaderna. Illustration.
Ritning över Slipstenen, Sinnenas trädgård. Man och kvinna i luftig lokal med stora glaspartier. Illustration.
Ritning på Slipstenen, plan över enhet. Illustration.

Film - så kan vårt nya särskilda boende se ut

Så här kommer lägenheterna att se ut

Rum i lägenhet i nya särskilda boendet Slipstenen. Foto.
Rum i lägenhet i nya särskilda boendet Slipstenen. Foto.
Pentry i lägenhet i nya särskilda boendet Slipstenen. Foto.
Badrum i lägenhet i nya särskilda boendet Slipstenen. Foto.

Orsa Lokaler AB har haft tidig dialog med byggföretag för att stämma av marknadsläget inför upphandling av entreprenör. Upphandling av entreprenör startar mars 2023. Förfrågningsunderlaget publiceras under vecka 11 i Mercell Tendsign. Tilldelning av entreprenör beräknas till vecka 27. Kommunstyrelsen tar beslutet om att gå vidare den 5 juli.

För frågor kring upphandlingen, skicka din fråga via mejl till Christer Käck på Orsa Lokaler.

Under våren 2019 sågs fyra alternativa platser ut, och till slut valdes området Storgärdet (öster om Murargränd). Platsen är bra eftersom det är centrumnära med bra tillgänglighet både för gående och fordon och det finns möjlighet att skapa en bra utemiljö. Dessutom möjliggör markytan större flexibilitet i val av utformning av byggnaden.

Det kommunala pensionärs- och tillgänglighetsrådet har varit delaktiga i urvalet av plats. Området vid Storgärdet ligger bra till och kommunen bedömer att det finns möjlighet att bygga boendet på ett bra sätt för tillgängligheten.

Orsa kommunfullmäktige beslutade den 21 november 2016 att Lillåhems särskilda boende ska byggas om för att ge ett bra och värdigt liv för de boende på Lillåhem och för att möta både dagens och framtidens krav och behov avseende arbetsmiljö för personal.

Under projekteringen konstaterades det att ombyggnationen av Lillåhem skulle vara så omfattande att kostnaden för att bygga om Lillåhem och bygga helt nytt blir ungefär densamma. Därför växte ett nytt alternativ fram som innebär nybyggnation av ett särskilt boende.

Nya boendet samlar fler verksamheter

I det nya boendet kommer kommunen samla den verksamhet som nu finns på Lillåhem och på Orsagården. Nuvarande Lillåhem ska byggas om till ett trygghetsboende.

Köket på Lillåhem ska renoveras och fungera som ett tillagningskök för Slipstenen. På Slipstenen kommer det att byggas mottagningskök.

Dagverksamhet och anhörigcenter ska flytta från Orsagården till Lillåhem.

Hälso- och sjukvårdsenheten flyttas från Dalagatan och till det nya boendet.

Tvätten kommer att finnas kvar i befintliga lokaler på Orsa lärcentrum, lokalerna är nyrenoverade och anpassade efter verksamhetens behov.

Orsa Lokaler AB (OLAB) har fått uppdraget att bygga boendet på Storgärdet. Orsa kommun kommer att stå som ägare av Slipstenen och OLAB kommer sköta driften. Boende är projekterat efter Orsa kommuns funktionsbeskrivning som också är beställningen till OLAB.

Senaste nytt om Slipstenen

Senast uppdaterad: 16 maj 2023