Planerade och pågående arbeten

Publicerad: 17 juni 2024 Uppdaterad: 1 juli 2024

I Orsa kommun är det alltid någonting på gång för att göra Orsa bättre. På den här sidan hittar du information om arbeten och driftsstörningar inom infrastruktur, utomhusmiljö och fastigheter.

Vägarbetsskylt vid sidan av vägen.

Här nedanför samlas olika typer av arbeten, både pågående och planerade, samt aktuella driftsstörningar om det finns.

Längst ner på sidan hittar du en länk till vår felanmälan (e-tjänst). Där kan du rapportera in problem och brister som rör allt från vägar, parker och grönområden till gatubelysning, parkeringsplatser och trafikrelaterade frågor.

Driftsstörningar

Just nu har vi inga driftsstörningar att rapportera.


Pågående

Röjning av den invasiva jättebalsaminen kommer göras på kommunal mark under 2024. Totalt är det närmare 9 000 kvm som ska röjas i följande områden:

  • Sandhed
  • Sandhed vid Finntjärn
  • Holen, i ravinen vid Skeervägen
  • Högbacka, utmed Lidbergs väg
  • Höglunda, utmed dike
  • Höglunda, vid korsningen Backvägen/Klapperstensgatan
  • Berget, söder om Kungsfågelvägen
  • Sundbäck, Högbäcksvägen/Stackmora, korsningen Stackmoravägen/Skarpvägen

Arbetet kommer utföras av Bergkvist Siljan.

Läs mer om invasiva arter.

Balsamin. Foto.

26 juni

Nu pågår arbete med att gjuta kantbalkarna på bron. Man kan inte åka ut på bron med betongbilen utan måste använda en lång "snabel" för att få ut betongen. När betongen har stelnat och formarna tagits bort, vilket troligtvis blir början av nästa vecka, kommer man att påbörja etapp 2 av vattenbilning och gjutning av resterade delar av kantbalkarna.

Ängslada på Knutar Einars äng. Foto.

7 juni

Arbetet med reparation av kantbalken fortsätter. Sektionsvis vattenbilar man bort allt som är löst. Och som bilden visar är balkarna i ganska dåligt skick. Det jobb som görs just nu kan väsnas en del.

Nästa steg kommer sedan vara att gjuta nya balkar.

Ängslada på Knutar Einars äng. Foto.

3 juni

Just nu pågår arbete med att reparera kantbalken. Denna balk håller upp hela brons konstruktion och därför behöver renoveringen göras sektionsvis, 2 meter i taget. Arbetet med kantbalken beräknas vara färdigt till vecka 27.

Storåbron över Ore älv byggdes år 1925–26 och är i dag en av få kvarvarande broar av denna typ (bågbro) i landet. Brobanan är upphängd i bågformade huvudreglar av armerad betong. Denna typ av brobyggen fick sitt genombrott under första världskriget när stålpriserna steg kraftigt. Större betongbroar byggdes oftast som valvbroar. Bågbroar var mindre vanliga och förekom främst när brobanans låga höjd över vattnet gjorde valvkonstruktionen olämplig. Den 70 meter långa bron används i dag som gång- och cykelbro då vägtrafiken sedan mitten av 1980-talet gått över den nya bron som byggts uppströms Storåbron.

Storåbron, som år 2026 alltså blir 100 år, ska genomgå en totalrenovering. Arbete kommer starta nu 2024 för att vara klart under 2025. Första året sker rivning och uppbyggnad av bottenplattan, som sen behöver ligga och torka innan man år två lägger ytskikt och beläggning. Arbete under vattnet med hjälp av tungdykare kommer också göras första året. Projektet kommer utföras av Svevia tillsammans med underentreprenörer.

Renoveringen kommer ske i två etapper, då är bron avstängd och gående samt cyklande hänvisas till bilbron, följ uppsatta skyltar. Arbetet pausas sedan under vinterhalvåret, bron är då öppen som vanligt. Mer information kommer löpande under renoveringstiden.

Ängslada på Knutar Einars äng. Foto.

Säkerhet renovering Storåbron

Det är viktigt att respektera avspärrningar och skyltar. Storåbron är en arbetsplats just nu och det är inte säkert att vistas på eller gå över bron för obehöriga.

Under renoveringen leds gång- och cykeltrafikanter om längs den nya bron. Diskussioner har förts med Trafikverket om förstärkt säkerhet men kommunen får inte tillstånd till kraftigare avskiljare. Förstärkningar kommer göras i form av fler koner samt åtgärder för att säkerställa att hastigheten hålls nere till de nu gällande 30 km/tim.

15 maj

Från 20 maj till 28 juni planeras ett arbete som kan upplevas störande i området runt byggarbetsplatsen på Storgärdet. Entreprenören kommer att använda en pålkran för att förstärka grunden inför bygget av Slipstenen. Det innebär att det kan förekomma störande ljud och vibrationer dagtid. Runt arbetsområdet finns vibrationsmätare uppsatta för att säkerställa att vibrationerna inte ska bli så stora att de orsakar skador på omkringliggande fastigheter.

Pålningsmaskin pålar grunden inför bygget av kommunens nya särskilda boende. Foto: PEAB.

I Orsa centrum pågår just nu byte av belysningsinsatser, i belysningsstolpar, till LED-belysning.

I övriga delar av kommunen sker uppdateringen till LED löpande när belysningen i stolparna behöver bytas ut.

Just nu pågår beläggningsarbeten på delar av Malmgatan och Trossgatan.

Större potthål lagas löpande på de vägar som ligger längre fram i planeringen för ny beläggning.

Just nu görs anpassningar av ishallen utifrån Ishockeyförbundets regler. Bland annat räcken vid ståplatsläktaren och komplettering av plexiglas.

Under sommaren sätts nytt staket upp vid Lillåvallen.

27 juni

Vid Kaplansgatan är nu plintar för staket och formar för träd är på plats. Nu återstår plantering av träd, asfaltering, staket och konstgräs.

Vägarbete pågår på Kaplansgatan. Foto.

Längs Kaplansgatan (vid Saluhallen) ska ett gång- och cykelstråk slutföras med asfaltering, staket och plantering av träd.

Den allé som tagits ner kommer ersättas av en ny björkallé längs vägen vid vårdcentralen.

I lilla rondellen, vid Järnvägsgatan, kommer det läggas konstgräs samt sättas upp kättingar som ett staket. Dessutom ska förberedande markarbete göras för ny utsmyckning.

Dessa arbeten kommer göras under juni och juli.

Vid Fiskarns väg pågår flytt av fiberkabel. Denna åtgärd görs för att arbete med dagvatten ska kunna utföras längre fram.

Årligen besiktas alla kommunens lekplatser. Alla lekplatser är i år godkända, ett par mindre anmärkningar ska åtgärdas. Det är tre gungor som ska bytas ut (en på lekplatsen på Born, en på Höglunda och en på Sandhed vid tennisplanen). Sanden i alla sandlådor kommer också bytas ut till bättre leksand.

Plantering av årets sommarblommor pågår i centrala Orsa nu (juni).

Det pågår utsugning av dagvattenbrunnar för att rensa dessa på sand och skräp.

Utsmyckning, i form av hängande symboler, kommer sättas upp på en del hus i centrala Orsa.

Under sommaren 2024 kommer Moraeusparken och Ammunitionsbacken få nya sittbänkar.


Planerade

Under 2024 planeras åtgärder i kommunens skog vid Fryksås. Syftet med åtgärderna är att begränsa barkborrens fortsatta spridning. Detta gör man genom att ta ut de drabbade träden samt träd som ligger i riskzon för att bli drabbade framåt. Mer om skog och träd på kommunens mark.

Knutar Einars äng är ett kommunalt reservat förvaltat av Orsa kommun, belägen mellan riksvägen och järnvägen vid Lindänget. Reservatet är Dalarnas sista kalkfuktäng och här finns över hundratalet blommor och gräs. Ängsladan belägen här kommer få nytt tak, i plåt istället för pärt, under 2024.

Ängslada på Knutar Einars äng. Foto.

I augusti 2024 planeras arbetet påbörjas för att förbättra dagvattenhanteringen på Fiskarns väg.

Hösten 2024 kommer ledningar vid Blästgatan att flyttas. Detta görs för att renoveringen av vägen ska kunna ske längre fram.

Senare under sommaren/hösten 2024 kommer beläggningsarbeten att göras på Strandgatan, Hantverkargatan och delar av Järnvägsgatan.

Vid Barkgatan-Stormyrgatan ska en ny parkering, med 20 platser, uppföras under sommaren 2024.

Ett nytt cykelställ och mopedställ är planerat vid busstationen, klart 2024.

24 juni

En naturvärdesinventering kommer göras i området kring Löva Strand under sommar-höst. Detta kommer ske både på kommunens mark men också på kringliggande marker. Inventeringen görs enbart visuellt.

Flygbild över Löva Strand vid Orsasjön. Foto.

För att möta efterfrågan på attraktiva områden för bostäder planerar Orsa kommun för ett nytt naturnära bostadsområde – Löva strand. Området kommer ligga vid Orsasjön, med de blå bergen som en fond och endast fem kilometer från centrala Orsa. Förarbete kring detaljplan pågår just nu.

Löva strand – framtidens boendeområde i Orsa - Orsa kommun Länk till annan webbplats.

Det är beslutat av Kommunstyrelsen om en inriktning för total utrivning av Stordammen. En tillståndsprocess för att få underlag att kunna ansöka om utrivning hos domstol kommer inledas under 2025. En utrivning kan påbörjas tidigast 2026, förutsatt att Mark- och Miljödomstolen meddelat en utrivningsdom.

Spänger kommer ses över; bytas ut och kompletteras, på vandringslederna.

Just nu har vi en markanvisning i Orsa; nedre Kuruld. Läs mer om markanvisningar.

Längs Lissvägen kommer åtgärder göras ör att förhindra svallis vintertid. Bland annat sänka en befintlig trumma samt dika ur. Arbetet kommer ske sommar/höst 2024.

Under sommaren/hösten 2024 kommer trädskydd sättas upp runt träd i centrum. Det är de tidigare nedtagna kättingarna som renoverats och nu kommer sättas upp igen.

Under sommaren/hösten kommer parkeringsrutorna vid COOP och Systembolaget att målas om.

De vita skyltarna (tre stycken) placerade vid infarten till centrum kommer bytas ut under sommaren.

Ett projekt att komplettera vägskyltar med namn på Orsamål kommer påbörjas under 2024.

Två nya stenar planeras längs Walk of Orsa under hösten 2024.

Ängslada på Knutar Einars äng. Foto.


Avslutade

Slättbergsdammens badplats får nya bryggor.

Nu har det blivit dags att sopa undan all sand och grus som har ansamlats på våra vägar, gång- och cykelvägar.

Sandsopningen är planerad att starta vecka 15 och beräknas pågå några veckor.

Tänk på att vi har ett gemensamt ansvar att hålla rent och snyggt på gatorna. Kommunen tar upp sanden från gatorna, och du som fastighetsägare ser till att sopa trottoaren utanför din fastighet.

Respektera parkeringsreglerna och den tillfälliga skyltning som anslås så att vi på ett smidigt sätt kan sopa upp gruset på gator och parkeringar.

Läs mer om sandsopning på sidan för renhållning och snöröjning.


Felanmälan

Via e-tjänsten kan du enkelt rapportera problem och brister som rör allt från vägar, parker och grönområden till gatubelysning, parkeringsplatser och trafikrelaterade frågor. Din information bidrar till att vi kan upprätthålla en säker och väl fungerande infrastruktur för alla medborgare. Tack för att du hjälper oss att hålla vår kommun i toppskick!

Starta e-tjänsten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Senast uppdaterad: 1 juli 2024